Podstawowe badanie wstępne polegające na dokładnych oględzinach powierzchni mające na celu wykrycie nieciągłości powierzchniowych, wad kształtu elementów.

Metoda polega na wykrywaniu niezgodności zalegających pod powierzchnią badanego materiału na głębokości rzędu kilku milimetrów. Nadaje się jedynie do badan materiałów ferromagnetycznych.

Badanie umożliwiające wykrywanie niezgodności spawalniczych wychodzących na powierzchnie materiału. Metoda stosowana przy badaniu materiałów ferromagnetycznych, nieferromagnetycznych oraz materiałów niemetalicznych.

Badania radiograficzne znajdują zastosowanie do wykrywania oraz określania niezgodności spawalniczych ( w szczególności wewnętrznych ). Wykorzystuje się w nich zdolność promieniowania jonizującego ( X lub γ ) do przenikania przez materiały i zarejestrowaniu efektu tego przenikania na błonie radiograficznej.

Badania ultradźwiękowe należą do metod badań nieniszczących, które informują o stanie , w jakim znajduje się cała objętość kontrolowanego elementu oraz pozwalają na określenie ilości, wielkości i rozmieszczenia nieciągłości w materiale.

Analizę jakością jak i ilościową przeprowadzamy za pomocą przenośnego emisyjnego spektrometru optycznego (OES) PMI-MASTER Smart firmy Oxford Instrument.

Badania niszczące umożliwiają uzyskanie informacji o stanie fizycznym, wadach, anomaliach i własnościach badanego materiału lub obiektu , powodujące jednak zmiany jego cech użytkowych.

Badania szczelności pozwalają wykrycie nieciągłości materiałowych usytuowanych na wskroś badanego obiektu. Świadczymy usługi w zakresie wykrywania nieszczelności złącz spawanych metoda penetracyjna oraz metodą pęcherzykową.

Skład chemiczny spoiw nierdzewnych stali austenitycznych dobierany jest w taki sposób aby po zakrzepnięciu materiału w strukturze występowała niewielka ilość ferrytu delta w celu zachowania dobrej odporności spoiny na pękanie gorące (lepsza rozpuszczalność  zanieczyszczeń w ferrycie niż w austenicie).

Laboratorium oferuje kompleksowe badanie próbek spawalniczych pod uznanie technologii spawania wg norm i przepisów PN-EN ISO 15614, PN-EN ISO 9606, ASME, DVS 1702, AD 2000 MERKBLATT, NORSOK oraz próbek egzaminacyjnych spawaczy wg PN-EN ISO 9606.